ALGEMENE VOORWAARDEN GALLERYS WEBSHOP

Op deze pagina vindt u alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website. Toch liever iets korter en eenvoudiger? Dan verwijzen we u graag door naar onze veelgestelde vragen (FAQ).
Neem zeker contact op met onze klantendienst als u hierna nog vragen heeft.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN
2. AANBOD
3. BESTELLEN
4. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN
5. LEVERING
6. PRIJS & BETALING
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8. SANCTIES VOOR NIET-BETALING
9. RETOUR
10. HERROEPINGSRECHT
11. KLACHTEN
12. GARANTIE
13. PRIVACY
14. KLANTENDIENST
15. BEWIJS
16. TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN
17. AANTASTING GELDIGHEID & NIET-VERZAKING
18. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
19. OVERMACHT
20. AUTEURSRECHT & INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

De GALLERYS webshop wordt uitgebaat door Abc Unica Vera NV met maatschappelijke zetel te Huidevettersstraat 11 in 2000 Antwerpen (BELGIE), BTW BE0414 253 544. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die online met de GALLERYS webshop worden gesloten. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst.
Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar de GALLERYS webshop van Abc Unica Vera NV. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen.
Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen uitsluitend door de Belgische rechtbanken van Antwerpen beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden en het privacy beleid. Indien de klant niet akkoord is met deze voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen op de GALLERYS webshop. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en GALLERYS. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

GALLERYS verkoopt uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

GALLERYS kan op elk moment de algemene voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

2. AANBOD

Ondanks het feit dat de webshop en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onzeklantendienst.

GALLERYS is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. GALLERYS is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GALLERYS.

GALLERYS is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

3. BESTELLEN

De presentatie van onze producten in de GALLERYS webshop is een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee.

GALLERYS heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product
  • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de GALLERYS webshop;
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
  • bij overmacht;
  • wanneer kan worden aangenomen dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

Klanten die woonachtig zijn in België en Nederland kunnen in de GALLERYS webshop producten bestellen, aankopen en laten leveren. Klanten uit andere landen kunnen een bestelling plaatsen via mail (webshop@gallerys.be). We zullen dan de mogelijkheden bekijken.

De bestelprocedure in de GALLERYS webshop bestaat uit de volgende stappen:

U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "Toevoegen aan Shopping Bag" in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u verder door naar de kassa om af te rekenen.
Vervolgens dient u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van de GALLERYS webshop dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.
Daarna kiest u de wijze van levering die u wenst. U kunt uw bestelling gratis laten leveren in een GALLERYS winkel (Lier of Antwerpen) van uw keuze of u kunt uw bestelling door Bpost laten leveren mits betaling van verzendkosten.
Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop “Veilig betalen” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider Ogone. Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop "Veilig betalen" heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.
Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account in.
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen. Het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

4. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per email. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd.

5. LEVERING

U kiest zelf de wijze van levering die u wenst: afhaling in een GALLERYS winkel of levering naar een adres in België of Nederland. Voor andere landen gelieve contact op te nemen met de klantendienst.

Afhaling in een GALLERYS-winkel:

U kunt uw bestelling gratis laten leveren in een GALLERYS winkel van uw keuze (Lier of Antwerpen) en deze zelf ophalen binnen tien dagen nadat u door ons per e-mail werd verwittigd dat uw bestelling werd geleverd. Bij niet-afhaling van de bestelling binnen deze termijn zal deze naar ons teruggestuurd worden en zullen wij u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen na ontvangst van de teruggestuurde bestelling.

Levering naar een adres:

Mits betaling van verzendkosten kunt u uw bestelling door Bpost laten leveren thuis of op kantoor, of in een Bpost afhaalpunt, of in een Bpack 24/7. Producten worden geleverd in België en Nederland. Voor andere landen gelieve contact op te nemen met de klantendienst. In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Afrekenen” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.
Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

Afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer drie tot zes werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

Totdat wij de verwerking van uw bestelling hebben aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met onze klantendienst. Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd, dan kunt u deze terugsturen (zie retourbeleid).
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.
Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met onze klantendienst. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 30 dagen .
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

6. PRIJS & BETALING

Alle vermelde prijzen zijn in euro. Ze zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de GALLERYS webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via kredietkaart, debetkaart of overschrijving.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen deze termijn moet de overschrijving gebeurd zijn en moet de betaling de verkoper bereikt hebben, zoniet vervalt de bestelling.

Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider Ogone. De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een SSL(Secure Socket Layer)-certificaat (zie FAQ voor meer uitleg). Wij verwijzen ook naar ons privacy beleid.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van GALLERYS. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van GALLERYS te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

8. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover GALLERYS beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt GALLERYS zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

9. RETOUR

Mits de originele prijskaartjes nog aan de producten zijn bevestigd, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst ervan terugsturen in de originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Klant. Wij sturen deze producten naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.

GALLERYS neemt artikelen niet terug indien:

  • het artikel duidelijk gewassen, gedragen, bevuild, beschadigd of onvolledig is
  • originele etiketten verwijderd zijn
  • het artikel doordringende geuren bevat zoals parfum, wasmiddel, rook of andere

U kunt de producten door middel van het ingesloten retourdocument via Bpost terugsturen naar het volgende adres: GALLERYS, WEBSHOP, HUIDEVETTERSTRAAT 11, 2000 ANTWERPEN. Bij een retourzending draagt u zelf de verzendkosten. Wij zullen u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen, uitgezonderd de initieel door u betaalde verzendkosten. Als u onze retoursticker gebruikt, betaalt u niets bij afgifte in een postkantoor, maar wordt er €3,95 afgehouden bij de terugbetaling. Deze retourkost omvat retourzending en -administratie en staat op uw creditnota vermeld als "aanpassingstoeslag".

Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan de gegevens op de retournota in te vullen met een beschrijving van de beschadiging en binnen de 14 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen. Het risico van vermissing bij retour zenden is voor de consument.

10. HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons GALLERYS Webshop, Huidevettersstraat 11, 2000 Antwerpen of webshop@gallerys.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

11. KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

12. GARANTIE

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de GALLERYS klantendienst waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan GALLERYS. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, niet naleven van de gebruiksinstructies, wasvoorschriften of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. indien de originele bestelbon of het retourdocument van het product niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is, zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken. De garantie is niet overdraagbaar.

13. PRIVACY

GALLERYS erkent het belang van de privésfeer en verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit, en om u vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wilt u je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van GALLERYS bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en u kan weigeren dat GALLERYS uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.
Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: GALLERYS webshop, Huidevettersstraat 11, 2000 Antwerpen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, GALLERYS heeft dus geen toegang tot uw paswoord. GALLERYS respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. GALLERYS respecteert strikt de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Via uw gebruikersprofiel heeft u toegang tot al uw beschikbare gegevens op de GALLERYS website, en u kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

GALLERYS maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

GALLERYS houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s kan u ons contacteren via mail op webshop@gallerys.be

Bij het gebruik van de GALLERYS webshop aanvaardt de Klant dit privacy beleid. Door online in de GALLERYS Webshop te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens altijd het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

14. KLANTENDIENST

Voor alle vragen en/of klachten kan u terecht bij onze klantendienst. De GALLERYS klantendienst is bereikbaar via e-mail op webshop@gallerys.be of per post op het volgende adres: GALLERYS WEBSHOP, Huidevettersstraat 11, 2000 Antwerpen.

15. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

16. TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht. Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

17. AANTASTING GELDIGHEID & NIET-VERZAKING

Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door GALLERYS om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

18. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

GALLERYS is niet aansprakelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de GALLERS webshop, technische defecten, storingen, virussen of gelijk welke andere ongemakken, noch voor schade van gelijk welke aard die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze webshop aan uw computer en/of randapparatuur.

De informatie over de producten, de prijsbepaling of over uw bestelling wordt onder voorbehoud van wijzigingen en verbeteringen gecommuniceerd. Wij doen ons uiterste best om correcte informatie te verschaffen en de producten accuraat weer te geven. Wij zullen regelmatig aanpassingen aan de inhoud doorvoeren zonder dat u er expliciet van op de hoogte wordt gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor foutieve informatie (bijv. wegens technische defecten).

Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.

GALLERYS is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

GALLERYS is niet aansprakelijk voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van GALLERYS.

GALLERYS is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van GALLERYS is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

GALLERYS is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar wij verwijzen en doorverbinden. De verwijzing naar een andere website via onze website is louter ter informatie. Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van GALLERYS kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

19. OVERMACHT

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

20. AUTEURSRECHT & INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Wij hebben de GALLERYS webshop ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de GALLERYS webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van GALLERYS of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van GALLERYS gebruikt worden.

De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

Alle in de Webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van GALLERYS, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van GALLERYS. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.